Zapytanie ofertowe nr 12/CRUR/2017

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

Czechowice-Dziedzice 10.11.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 12/CRUR/2017

 

Dotyczy:

 

Zakupu i dostawy drukarki 3D, elementu stanowiska do wykonywania prototypów
i wyrobów gotowych w technologii 3D

 

Kod CPV: 30232100-5 Drukarki i plotery

 

W ramach projektu pt.: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez a wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w ramach Centrum Rozwiązań Utrzymania Ruchu

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

 

 

 1. SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej, nieuszkodzonej i wolnej od wad drukarki 3D stanowiącej kluczowy element stanowiska do wykonywania prototypów i wyrobów gotowych w technologii druku 3D.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz dane i parametry techniczne drukarki 3D zostały opisane w  Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego nr 12/CRUR/2017 – Opis przedmiotu zamówienia.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy złożą ważną ofertę.

2. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych.

3. Oferta ważna musi spełniać następujące warunki:

 1. Oferta musi być złożona w terminie wyznaczonym do składania ofert i na załączonym formularzu oferty stanowiących Załącznik nr 1.
 2. Minimalny okres związania ofertą powinien wynosić co najmniej 60 dni od dnia jej złożenia.

4. Oferent upoważnia Zamawiającego do sprawdzenia prawdziwości wszystkich danych zawartych w ofercie.

5. Oferentów wobec których stwierdzi się, że dostarczone przez nich informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe - wyklucza się z postępowania konkursowego.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Specyfikacja wymagań Inter Trade Sp. z o.o. dla parametrów technicznych – 100%. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:

 

 

 1. Cena netto – 90%

Cena netto – określona przez Oferenta cena całkowita netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

 

Kc = [(Cn/Co) x 90%] x 100, gdzie:
 

Cn – najniższa zaproponowana cena netto,

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie,

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”.

 
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 90 pkt

 

 1. Termin realizacji – 10%

Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana w następujący sposób:

 

Dostawa przedmiotu zamówienia:

 

 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 10 pkt

 

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty
 1. Liczba uzyskanych punktów jest sumą punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
 2. Za najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert uznana będzie oferta o najwyższej łącznej liczbie zdobytych punktów.

 

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę można składać w terminie do dnia 20-11-2017 r. do godziny 10.00 w następujący sposób:

 1. Osobiście w siedzibie firmy:  Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 243 A w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00
 2. Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 243 A. (liczy się data dostarczenia listu)
 3. Pocztą elektroniczną w formie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty na adres mailowy: dofinansowanie@intertrade.com.pl

 

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

 1. Dostawa przedmiotu zamówienia w okresie do 14-tu dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia i podpisania Umowy.

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od wykonania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 

 1. DODATKOWE WARUNKI
   
 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Warunki płatności: przelew minimum 30 dni od podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia
 3. Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie Zapytania: Grzegorz Komajda gkomajda@intertrade.com.pl tel. kom. 728 849 361

 

 1. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
   

Zamawiający wymaga od Oferentów przygotowania oferty na Formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 12/CRUR/2017.

Wypełniając formularz należy odnieść się do wszystkich parametrów i funkcjonalności minimalnych zamieszczonych w zapytaniu ofertowym (Oświadczenie pkt III). Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane.

Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia Oświadczeń (zawarto w Formularzu oferty będącym załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego nr 12/CRUR/2017).

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 - PROJEKT UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 - INFORMACJA O  ZAKOŃCZONYM POSTĘPOWANIU  OFERTOWYM

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Formularz zapytania
Zamknij
Twoje dane kontaktowe

Treść zapytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego.
Twoje zapytanie zostało wysłane pomyślnie.