Zapytanie ofertowe nr 08/CRUR/2018

 

Czechowice-Dziedzice 25.05.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 08/CRUR/2018

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 

 

 

Dotyczy:

 

Zakup mebli biurowych na stanowisko do gromadzenia, analizy i raportowania danych zdalnej diagnostyki

 

 

 

Kod CPV:

 

·        39112100-1 Krzesła stołowe

·        39132100-7 Szafy na akta

·        39121100-7 Biurka

 

 

 

W ramach projektu pt.: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w ramach Centrum Rozwiązań Utrzymania Ruchu

 

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020

 

 

I.                 SKRÓCONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych (wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017 roku) wraz z transportem i montażem mebli biurowych na stanowisko do gromadzenia, analizy i raportowania danych zdalnej diagnostyki.

Wykaz mebli:

1.      Biurko proste – 1 szt.

2.      Szafa na dokumenty – 1 szt.

3.      Krzesło biurowe –1 szt.

Dane techniczne - dokładne parametry techniczne określono w Załączniku nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.

 

II.               WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1.      Udzielenie zamówienia ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy złożą ważną ofertę

2.      Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert ważnych

3.      Oferta ważna musi spełniać następujące warunki:

a.      oferta winna być złożona w terminie wyznaczonym do składania ofert i na załączonym formularzu oferty stanowiących Załącznik nr 1

b.      Minimalny okres związania ofertą powinien wynosić co najmniej 60 dni od dnia jej złożenia.

4.      Oferent upoważnia Zamawiającego do sprawdzenia prawdziwości wszystkich danych zawartych w ofercie

5.      Oferentów wobec których stwierdzi się, że dostarczone przez nich informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe - wyklucza się z postępowania konkursowego.

 

III.             KRYTERIA OCENY OFERT

 

Specyfikacja wymagań Inter Trade Sp. z o.o. dla parametrów technicznych – 100%. Przy spełnionych warunkach specyfikacji technicznej kolejnym kryterium wyboru jest:

 

1.      Cena netto – 95%

Cena netto – określona przez Oferenta cena całkowita netto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarta w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

 

Kc = (Cn/Co) x 95%, gdzie:

Cn – najniższa zaproponowana cena netto,

Co – cena netto zaproponowana w badanej ofercie,

Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”.

 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 95 pkt

 

2.      Termin realizacji – 5%

Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana w następujący sposób:

 

Dostawa przedmiotu zamówienia:

·        do  30-tu dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia - 5 pkt

·        powyżej 30-tu dni od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia - 0 pkt

 

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 5 pkt

 

3.      Wybór najkorzystniejszej oferty

1.      Liczba uzyskanych punktów jest sumą punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.

2.      Za najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta o najwyższej łącznej liczbie zdobytych punktów.

 

IV.             MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę można składać w terminie do dnia 04-06-2018 r. do godziny 10.00 w następujący sposób:

1.      Osobiście w siedzibie firmy:  Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 243 A w dni robocze w godz. 7.00 do 15.00.

2.      Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 243 A.

3.      Pocztą elektroniczną w formie skanu podpisanej i opieczętowanej oferty na adres mailowy: dofinansowanie@intertrade.com.pl

 

V.               TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Dostawa przedmiotu zamówienia w okresie do 45 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia.

 

VI.             DODATKOWE INFORMACJE

 

1.      Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a.      uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b.      posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c.      pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d.      pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

            Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

2.      Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

3.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od wykonania umowy o realizację przedmiotu niniejszego zapytania.

4.      Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w dowolnym momencie bez podania przyczyny.

 

VII.           DODATKOWE WARUNKI

 

1.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

2.      Warunki płatności: przelew minimum 30 dni od podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

3.      Warunki gwarancji: zostały określone w Załączniku nr 2 opis przedmiotu zamówienia.

4.      Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie Zapytania: Kinga Żyła  kzyla@intertrade.com.pl tel. kom. 784 460 539.

 

VIII.         LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

 

Zamawiający wymaga od Oferentów przygotowania oferty na Formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 08/CRUR/2018. Wypełniając formularz należy odnieść się do wszystkich parametrów i funkcjonalności minimalnych zamieszczonych w zapytaniu ofertowym. Oferty złożone w inny sposób będą odrzucane. Zamawiający wymaga od Oferenta złożenia Oświadczeń (zawarto w Formularzu oferty będącym załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego nr 08/CRUR/2018).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 - INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Śląskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Formularz zapytania
Zamknij
Twoje dane kontaktowe

Treść zapytania
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego.
Twoje zapytanie zostało wysłane pomyślnie.